cele lpp sa

Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu zwanego dalej "Konkursem",  jest LPP SA z siedzibą w Gdańsk przy ul. Łąkowa 39/44; 80-769 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w